PROJECTS
PROJECTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20_H_HAN_CTH

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
Thời gian: T12/2020

Dự án là một trải nghiệm của Vigonarchitects trong việc kết hợp đương đại và truyền thống trong nhà ở nông thôn Việt Nam.