PROJECTS
PROJECTS
1 2 3 4 5 6 7

19_R_PTC_MDL

Địa điểm : Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam
Thời gian hoàn thành:
T12/2019

Diện tích: 900m2

Xuất phát từ những khái niệm và ý nghĩa của Mandala, nhà hàng giống như một Mandala thu nhỏ, đưa chúng ta tới những không gian trải nghiệm ở tầng sâu hơn của ý thức.